اخبار نهال گهربار

اخبار مربوط به نهال گهربار

اخبار مربوط به نهال گهربار

Goharbar farm and nursery in local news TV channel
Goharbar News

Goharbar farm and nursery in local news TV channel

Goharbar farm and nursery in local news TV channel

Ehsan Davarynejad
Ehsan Davarynejad
 نهالستان گهربار
Goharbar News

نهالستان گهربار

با حضور وزیر جهاد کشاورزی؛ باغ مادری و نهالستان گهربار افتتاح شد

Ehsan Davarynejad
Ehsan Davarynejad

We provide premium nursery stock

along with technology-led garden consultancy and design services to both private and public sector organisations large and small.

© باغ مادری و نهالستان گهربار

یارانه نهال پایه رویشی

  •  آدرس تماس: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، مرکز رشد شماره 4 مجتمع آزمایشگاهی گهربار شرق

  •  تماس:  ۰۹۱۵۱۱۳۲۰۱۱  ۰۹۱۵۷۵۷۵۴۶۲